International DO Course (IDC) Amsterdam 2019

De tweede International Do Course (IDC) werd op 11 en 12 mei gehouden in Nederland, in het mooie Amsterdam. De cursus vond plaats in Sporthallen Zuid, een moderne sporthal die pal naast het beroemde Oplympische Stadion uit 1928 ligt.

De deelnemers aan dit seminar, waar door velen lang naar uitgekeken was, kwamen uit Costa Rica, Guatemala, Argentinië, Engeland, België en Finland/Italië. I.T.F. Nederland werd vertegenwoordigd door leden van 10 verschillende clubs afkomstig uit heel Nederland. Professor Janel Gauthier, Master Joliette Trân en Master Andreu Martínez wisten ons, mede dankzij hun expertise vanaf het allereerste begin te boeien en hielden onze aandacht tot het laatste moment van het weekend vast.

Dankzij het relatief kleine aantal deelnemers ontstond er een intieme seminarsfeer. Omdat we met een kleine groep waren, deed de zeldzame mogelijkheid zich voor om persoonlijk te worden onderwezen door de ITF Do Instructeurs. Gedurende de cursus konden professor Gauthier, Master Trân en Master Martínez zich concentreren op de persoonlijke behoeften van elke deelnemer, iets wat normaal zelden mogelijk is tijdens grote internationale seminars. De stof tijdens de IDC kon daardoor afgestemd worden op de behoeften van elk individu, ook konden we allemaal uitgebreid en zonder haast communiceren met de instructeurs. Ondanks dat we een kleine groep waren was het een zeer geslaagd seminar. Eigenlijk was het een evenement dat niemand had mogen missen!

Het was overigens de eerste keer dat de IDC op deze manier werd georganiseerd: als een volledig officieel, onafhankelijk en zelfstandig ITF-seminar. Een mijlpaal, die mede dankzij de jarenlange inzet van ITF-NL-president Sabum Robert Boer uiteindelijk naar Nederland is gekomen. Voor de eerste keer in de geschiedenis van de ITF was het hele weekend gewijd aan de IDC. Iedereen die aanwezig was, had het gevoel deel uit te maken van een heel speciaal moment op het gebied van Taekwon-Do.

Om dit unieke nieuwe seminar en het belang van het project te benadrukken, was de nieuw gekozen president van de ITF, Grandmaster Paul Weiler, op beide dagen aanwezig. De president was aanwezig om zijn waardering te laten blijken voor het harde werk van de ITF Do Commissie, maar ook als waardering voor de inspanningen van de organisatoren. Tevens was Grandmaster Lan Ung aanwezig, iemand die we allemaal kennen als een zeer geliefde en geïnspireerde leraar van de Do. Uiteraard was ook de voorzitter van de grootste club van I.T.F. Nederland, die onlangs als eerste in ons land de titel Grandmaster is toegekend, de Grandmaster van de Nederlandse Do, James Tjin A Ton, aanwezig.

Het seminar was vooral gericht op de tenets van Taekwon-Do: beleefdheid, integriteit, doorzettingsvermogen, zelfbeheersing en onoverwinnelijkheid van geest. Aan de hand van deze Taekwon-Do tenets, werd de ‘Moral Culture’, zeg maar het ‘moreel besef’ van Taekwon-Do als onderwerp behandeld om uiteindelijk te belanden bij Taekwon-Do als een manier van leven. Ook speelde de Taekwon-Do Eed tijdens het hele seminar een belangrijke rol.

De instructeurs namen samen met ons uitgebreid iedere tenet door. Ze lieten ons zien hoe ze zijn in te zetten tijdens onze trainingen, bij het lesgeven, bij wedstrijden en in het dagelijks leven. Hoe theoretisch het onderwerp ook was, de instructeurs slaagden er in op een heldere en gemakkelijk te begrijpen manier duidelijk te maken hoe de stof in de praktijk valt toe te passen. Stap voor stap werden alle tenets inzichtelijk gemaakt. Hierbij werd gebruik gemaakt van direct toepasbare trainingsmethoden die iedereen, van beginner tot grandmaster, in staat stelde om in de dojang toe en in te passen. De trainingsmethoden werden zo ingezet dat zelfs de meest ervaren deelnemers werden uitgedaagd. De instructeurs hebben inzichtelijk gemaakt hoe de Do een beginner kan helpen om de lange en moeilijke weg af te leggen om uiteindelijk kampioen te worden. De Do kan sporters niet alleen helpen om kampioen te worden, maar zorgt er ook voor dat kampioenen niet worden vergeten en dat kampioenen op hun beurt anderen kunnen inspireren.

Alle drie instructeurs hadden hun werk onderling op zo’n manier op elkaar afgestemd dat het duidelijk was dat dit seminar pas na zorgvuldige voorbereiding kon worden gerealiseerd. Het was duidelijk dat het seminar na jaren en jaren van hard werken en toewijding tot stand is gekomen. Alle instructeurs, onder leiding van professor Gauthier vulden elkaar op een naadloze manier aan, waardoor iedereen het idee had dat ze al jaren samenwerkten. De voor de hand liggende harmonie tussen elke instructeur maakte het mogelijk dat we allemaal in staat waren om de complexiteit van onze principes tot in detail te begrijpen, zonder tijd te verspillen aan onnodige herhalingen, verlengde pauzes of tegenstrijdige presentaties.

De instructeurs hielden, mede dankzij hun energieke persoonlijkheden, onze aandacht gedurende het seminar vast. Constante kleine veranderingen tijdens de verschillende onderdelen maakten het ons gemakkelijk om te blijven leren zonder onze concentratie te verliezen. De mix van theorie en lichaamsbeweging, vooral tijdens de eerste dag, maakte het leren voor iedereen gemakkelijk. Op de tweede dag werden de deelnemers uitgedaagd om deel te nemen aan gesprekken en door in kleine groepen te werken. De instructeurs moedigden de deelnemers aan om hun eigen gedachten, meningen en ideeën naar voren te brengen, wat ons weer hielp om open te blijven kijken en het geleerde in praktijk te brengen.

De dialoog tussen de instructeurs en de deelnemers werd continu gestimuleerd en heeft er zeker voor gezorgd dat degenen die aan dit seminar hebben deelgenomen, de Do in de toekomst zelfstandig in praktijk kunnen brengen. Het werken in kleine groepen, kwam het doorgronden van de stof zeker ten goede. De IDC was vooral bedoeld om het concept van de Do zelf te leren begrijpen. Het ging er niet om om de instructeurs na te bootsen of om woorden van anderen te herhalen. Het ging over het zelfstandig leren denken, over naar huis gaan met je eigen Do-toolbox. De leermethoden die werden gebruikt, waren zeer zorgvuldig samengesteld, zodat we in staat waren om alles te onthouden, maar ook om dit in de toekomst te kunnen inzetten.

Na IDC in Amsterdam is de Do Committee naar Oulu, Finland vertrokken om daar de 3e IDC te geven. De organisatoren in Nederland en Finland hebben vooraf nauw samengewerkt bij de organisatie van deze IDC’s zodat beide landen het genoegen hadden om hun leden aan dit seminar deel te kunnen laten nemen. Wij gaan er vanuit dat iedereen in Finland net zo’n succesvol weekend heeft gehad als wij hier. Verder hopen wij als IDC Amsterdam 2019 en I.T.F. Nederland dat er in de toekomst nog veel leden een IDC zullen bijwonen, jullie zullen een geweldige tijd hebben!

May they Do be strong with you.

Yours in Taekwon-Do,

Helena Hanhikangas
I.T.F. Nederland


INTERNATIONAL DO COURSE (IDC) AMSTERDAM 2019 REPORT

The 2nd International Do Course (IDC) took place in the 11th & 12th May 2019, in the beautiful city of Amsterdam, Netherlands. The venue was located in the Sporthallen Zuid, a modern sport hall situated right next to the famous 1928 Olympic Stadium of Amsterdam.

The highly anticipated seminar brought together participants from Costa Rica, Guatemala, Argentina, England, Belgium and Finland/Italy. ITFNL was represented by members from 10 different clubs from all around the Netherlands. Professor Janel Gauthier, Master Joliette Trân and Master Andreu Martínez captured our attentions from the very beginning and kept that attention in their experienced hands until the very last moment of the weekend.

Thanks to the relatively small number of participants, those who were present got to enjoy an intimate seminar atmosphere. Because we were a small group, we had a rare opportunity to receive personal teaching from our ITF Do Committee instructors. Throughout the course, Professor Gauthier, Master Trân and Master Martínez were able to focus on each individual’s needs. This is rarely possible in large international seminars. The teaching during this IDC was tailored to the needs of each individual present and all of us were able to communicate with ease and without a rush with our instructors. So even if we were small in number, the seminar was grandiose. It was an event that nobody should’ve missed out.

This historical IDC was a seminar that so far hasn’t been organised in this scale: as a fully official, independent and self standing ITF seminar. Thanks to the years of relentless efforts of ITFNL president, Sabum Robert Boer, the IDC was finally brought to the Netherlands. For the first time in the history of the ITF, we had the whole weekend dedicated to IDC. And all of those who were present were able to feel that we were making something very special for our Taekwon-Do. Just by being there, the IDC was making a difference.

To underline the uniqueness of this new seminar and the importance of the project, the newly elected President of the ITF, Grandmaster Paul Weiler, was present on both days. The President’s presence was to show his support towards the work of the ITF Do Committee and to acknowledge the efforts the organisers, the ITFNL. Also Grandmaster Lan Ung was present, the grandmaster that we all know to be a big, beloved and inspiring teacher of Do. And of course the head of the largest club in the Netherlands, our newly nominated first grandmaster of the I.T.F. Nederland, the Grandmaster of Dutch Do, James Tjin A Ton, was present.

The seminar concentrated especially on the tenets of Taekwon-Do: courtesy, integrity, perseverance, self-control and indomitable spirit. Through the tenets of Taekwon-Do, the topic continued to the Taekwon-Do Moral Culture and to Taekwon-Do as a way of life. Also the Taekwon-Do Oath was in an important role throughout the seminar.

The instructors guided us to discuss in detail about every tenet. They showed us how it was possible to use them in our training, teaching, competing and everyday life. As theoretic as the topic was, the instructors didn’t fail to put them into practice in a down to earth and easily understandable way. Step by step all tenets were put in use. We were using easily comprehensible methods that practitioners from beginners to grandmasters were able to follow and apply in and out the dojang. The methods were put to use so that even the most experienced ones felt that they were getting challenged. Our instructors showed us how the practise of Do can help a beginner to travel through the long and hard road to became a champion. Do can help our athletes not only to become champions but champions that will not be forgotten, champions that will inspire others.

All three instructors coordinated their work amongst themselves in a way that it was clear that this seminar could only have been realised after a careful preparation. It was obvious that this seminar has required years and years of hard work and dedication. All three instructors with the lead of Professor Gauthier completed each other in a seamless way which made one think they would’ve performed together for years. The obvious harmony between each instructor made it possible that we were all able to grasp the complexities of our tenets in detail, without wasting time on unnecessary repetition, extended pauses or contradicting presentations.

The lively personalities of the instructors made sure that our focus and attention lasted throughout the seminar days. The constant little changes in what we were doing during different parts of the seminar, made it easy for us to keep learning without the loss of concentration. Especially during the first day, the mix of theory and physical exercise, made the learning easy for all. On the second day the participants were particularly challenged to take part in the conversations and to work in small groups. The instructors encouraged the participants to bring out their own thoughts, opinions and ideas and this again helped us to stay receptive and to put the learning into practice.

The encouraged dialogue between the instructors and the participants surely made it possible that in the future those who took part in this seminar, will be able to put the Do into practice independently. The work we did in small groups further enhanced our learning. The seminar was all about helping us to grasp the concept of Do ourselves, on our own. It wasn’t about mimicking the instructors or repeating the words of others. It was about learning how to think independently, about going home with your very own Do toolbox. The teaching methods that were used surely have been carefully selected so that we can remember all that was learned also in the future.

After IDC Amsterdam, the Do Committee will continue their teaching the following weekend in Oulu, Finland. The seminars have been coordinated between the two organisers so that it was possible for both countries to enjoy this course. From behalf of IDC Amsterdam 2019 and I.T.F. Nederland we wish a successful weekend to all of those who will take part in the Oulu IDC! You will have a great time!

May the Do be strong with you.

Yours in Taekwon-Do,

Helena Hanhikangas

I.T.F. Nederland